Main / LocalOrganizeCommittee


Local Organize Committee

T. Mitsuhashi (KEK) ChairR. Takai (KEK)
E. Kikutani (KEK) Co-ChairK. Furukawa (KEK)
H. Tanaka (SPring8,SACLA) Co-ChairE. Nakamura (KEK)
Y. Hayashi (KEK) Conference secretaryK. Nagashio (KEK) Conference secretary
T. Toyama (KEK)A. Shirakawa (KEK)
H. Fukuma (KEK)K. Sato (KEK)
M. Tejima (KEK)T. Suwada (KEK)
J. Flanagan (KEK)T. Naito (KEK)
M. Tobiyama (KEK)K. Hasegawa (JAEA)
H. Ikeda (KEK)N. Hayashi (JAEA)
T. Obina (KEK)N. Fukunishi (Riken)
T. Furukawa (NIRS)T. Watanabe (Riken)


Page last modified on August 24, 2012, at 08:48 AM EST